Půdorysné řešení sadové úpravy
Půdorysné řešení sadové úpravy
Půdorys sadové úpravy řešen v přírodně-krajinářském stylu. Jižní strana pozemku pohledově odcloněna jehličnatými a stálezelenými dřevinymi z důvodu negativní dominanty. Při výběru dřevin brán zřetel k půdně-klimatickým podmínkách stanoviště - kamenitá půda / sucho. Při volbě dřevin rovněž zohledněn požadavek investora, aby dřeviny nenarušily okolní ráz krajiny.